Works > 2008-2012

Apotheosis of Knut (detail)
Apotheosis of Knut (detail)
2011